Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe MICE Makers Sp. z o.o.


Nazwa i adres
MICE Makers Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 17 F
02-856 Warszawa
Polska


Wpis do rejestru
KRS 0000640432


Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
PL951212420336


Kapitał zakładowy: wpłacony
20.000 PLN


Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy