Dla użytkowników strony internetowej MICE Makers Sp. z o.o.


© Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy MICE Makers Sp. z o.o., podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy MICE Makers Sp. z o.o. zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.


Marki
O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronie internetowej firmy MICE Makers Sp. z o.o. są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, logo firmowych oraz emblematów.


Gwarancja
Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące zaniedbanie firmy MICE Makers Sp. z o.o.


Licencja
Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy MICE Makers Sp. z o.o., jak pomysły, rozwiązania i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy MICE Makers Sp. z o.o. lub stron trzecich.